භූගෝල විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - ධම්මිකා තලගල ගුරු මහත්මිය

භූගෝල විද්‍යාව

ඉතිහාසය

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය