පුරවැසි අධ්‍යාපනය - තුෂානි චමින්දිකා ගුරු මහත්මිය

8 ශ්‍රේණිය
මෙම පැවරුම් සම්බන්ධයෙන් හෝ විෂය කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබට විමසීමක් කිරීමට අවශ්‍යනම් 0719017342 යන දුරකතන අංකයෙන් චමින්දිකා ගුරු මහත්මිය ඇමතිය හැකිය.

Comments

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය