චිත්‍ර - දුමින්දානන්ද ජයලත් ගුරු මහතා

6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය

Comments

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය