ගණිතය - සංගීත් ලෙවන්ගම ගුරුමහතා

6 ශ්‍රේණිය සඳහා -
7 ශ්‍රේණිය සඳහා -
8 ශ්‍රේණිය සඳහා -
10 ශ්‍රේණිය සඳහා -
11 ශ්‍රේණිය සඳහා -
ඔබට තවදුරටත් පෙරහුරු අභ්‍යාස සහ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා, සංගීත් ලෙවන්ගම ගුරු මහතා දායකත්වය දරණ ගණිත සත්කාරය Facebook පිටුවට ප්‍රවේශ වීමට පහත සබැඳිය භාවිතා කරන්න.
>>>> https://www.facebook.com/ganithasathkaraya/ <<<

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය