විද්‍යාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය - සුපුන් රණසිංහ ගුරු මහතා

10 ශ්‍රේණිය - ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව

Comments

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය