සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - ටිවංකා කුමුදු ගුරු මහත්මිය.

10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් ලබා දී ඇති පැවරුම්
  • 12, 13 ශ්‍රේණිවල සිංහල විෂය හදාරන සියලු ම  දූ පුතුන් වෙත , මෙම ගැට පද අඩංගු කෙටි කතා මොනවාදැයි කෙටි කතා සංග්‍රහය පරිශීලනය කර සොයන්න. ‍ගැටපද ලබාගන්න

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය