විද්‍යාව සහ කෘෂිකර්මය විෂයයන් - M.G.T. අනුෂ්කා ගුරු මහත්මිය

9 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව
10 ශ්‍රේණිය කෘෂිකර්මය
11 ශ්‍රේණිය කෘෂිකර්මය

Comments

 1. Thank you very much teacher .....

  I'm Rashmika,
  In your class

  ReplyDelete
 2. Thank you very much teacher .....

  I'm Rashmika,
  In your class

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලයීය දුරස්ථ ඉගෙනුම් ඒකකය